VIVIM UNA MENTIDA. Li diuen democràcia i no ho és!

Escrit que ens ha enviat M.D.S. veí d’Albalat. Parla sobre la situació actual que estem patint. Ens l’ha enviat per que més gent poguera llegir les seues reflexions.

– La nostra “democràcia” l’han convertit en una “dictadura de la majoria”.
– Els nostres representants polítics “no ens representen”.
– No són “els nostres” representants, no els elegim, ens els imposen. El nostre sistema electoral és un frau.
– Haurien de defendre els nostres interessos però no ho fan. Defenen els seus propis interessos seguint el dictamen dels que, de veritat, governen el planeta, els grans capitals.
– Vivim una dictadura, la del capital. El “diners” mouen el món,  al seu capritx per a defensar els interessos d’uns pocs en contra de la gran majoria i ens fan creure que som nosaltres els que movem els fils “la gran majoria”.
– Ens manipulen, utilitzen el poder dels nostres vots per a donar credibilitat als seus excessos.
– No complixen res del que prometen. Ens enganyen, ens roben, ens mentixen.
– Realitzen malifetes que sempre queden impunes. Mai admeten res, no tornen el que roben, no xafen la presó i pitjor encara: MAI  DIMITIXEN! Són una MÀFIA.
– Ni tan sols es sotmeten a una llei de TRANSPARÈNCIA. Actualment preparen un “simulacre” de llei. Ens enganyen una altra vegada.
– Atempten, descaradament, contra l’Educació Pública, la Sanitat Pública i els Serveis Socials. Encara que repetixen fins a la sacietat que ells mai ho faran. No tenen consciència ni dignitat.
– Retallen sous, pensions, drets… Volen eixir de la “crisi”, com sempre, retallant drets socials. A costa del més dèbil: del pobre, del treballador, del malalt… Cada vegada els rics són més rics i els pobres més pobres. S’estan carregant la Classe Mitjana, cada vegada hi ha més desocupació, pitjors condicions i menys ajudes socials.
– Els bancs són els “lladres”, que es queden amb els nostres diners i els governants ho consentixen i damunt els premien. A més de no obligar-los a tornar-ho, encara els donen més diners “que entre tots pagarem”.
– En compte d’avançar, retrocedim. La nostra situació empitjora cada dia, però a ells no els preocupa. Només els interessa continuar governant per a continuar manipulant, per a conservar el que als dos partits majoritaris els interessa: L’ALTERNANÇA POLÍTICA, emparats per una Llei Electoral sectària.
– Hem d’acabar amb el bipartidisme, perquè no hem de permetre que cap governant atempte descaradament contra l’ESTAT DE BENESTAR com ho han fet fins ara, en major o menor mesura, els que han ostentat el poder de governar. Per tant no mereixen la nostra confiança mai més, perquè ens tornaran a defraudar.
– Hem d’instaurar “el que la fa la paga” perquè no tornen a abusar de la nostra confiança.
– Hem d’exigir una nova Llei Electoral que ens permeta triar els nostres representants i resulte més equitativa. Una Llei de Transparència, perquè no ens continuen robant descaradament sense pagar per robar ni tornar-nos els diners.
– Hauran de dimitir quan no complisquen el Programa Electoral. Si no defenen els nostres interessos no mereixen continuar governant. Treballen per a nosaltres i mai ho han d’oblidar.
– Si no retallen on “deuen” i continuen oprimint als més dèbils, queden incapacitats per a governar per tornar-nos a enganyar.
– Ens continuen mentint, diuen que estem eixint de la crisi, que ells han creat, però cada dia hi ha més desocupació, treball més precari i pitjor pagat. No hem de caure en la trampa: NO ÉS UNA CRISI ÉS UNA ESTAFA.
– Compten amb la col·laboració de molts periodistes, que també ens mentixen, encara que la seua missió és informar amb total imparcialitat. En els debats televisius no hi ha imparcialitat, cada grup representa uns interessos concrets que no són els nostres. La majoria dels mitjans de comunicació, els periòdics, les emissores de ràdio, els canals de televisió… no són imparcials. Tots coneixem les seues clares tendències polítiques. Com podem creure el que diuen?
         Han d’informar amb imparcialitat, aportant dades concretes, constatades i verificades. No ens interessa la seua opinió, no hem de creure el que ens diuen perquè les seues opinions obeïxen a interessos creats i per això no dubten a manipular la informació que ens donen.
         Només hem de confiar i recolzar a aquells mitjans de comunicació “independents” que es limiten a informar sense tergiversar. Si ara són pocs, prompte hi haurà més, quan donem l’esquena als altres.
NO HI HA JUSTÍCIA!
         Tenim lleis però no són justes. Està demostrat i comprovat que, a pesar del que diu la nostra Constitució, les lleis no són iguals per a tots. Per tant, no hi ha justícia.
         Protegixen als rics i poderosos i només castiguen, amb menys motius, als més pobres i indefensos. Per tant, no hi ha justícia.
         Terroristes assassins, violadors, acaçadors, maltractadors… queden prompte en llibertat. No respecten el dolor dels altres. Per tant, no hi ha justícia.
         Els jutges del Tribunal Suprem i fins als del Tribunal Constitucional els trien els partits polítics, per la qual cosa no tenen independència. Per tant, no hi ha justícia.
         Anomenen, pressionen, amenacen i destituïxen els nostres jutges per a tindre raó sempre. Però raó no hi ha més que una i ells no tenen cap. Per tant, no hi ha justícia.
         Les lleis s’elaboren en el Parlament per polítics corruptes que no ens representen. Per tant, no hi ha justícia.
         Anomenen i destituïxen els Inspectors d’Hisenda per a que vetlen “pels seus interessos” i així poder defraudar, sempre emparats per la banca privada, desviant el seu diners a un “Paradís Fiscal”. Per tant no hi ha justícia.
         Però el pitjor són els indults, els centenars, els milers d’indults que acaben amb qualsevol indici de justícia que a ells els puga perjudicar. Per tant:
NO HI HA JUSTÍCIA!
         Què hem de reclamar si volem millorar?:
– Nova Llei Electoral.
– Adequada Llei de Transparència.
– Independència total de jutges i magistrats.
– Mitjans de comunicació independents.
– Les lleis que regulen l’educació i la sanitat, elaborades per experts en la matèria (docents, metges…).
– Polítics honrats.
– Però sobretot ciutadans/es conscienciats, que no es deixen manipular i que exercisquen el seu dret al vot amb responsabilitat.
EL QUE NO COMPLIX EL QUE PROMET, AL CARRER PER SEMPRE! Perquè presumixen de tindre els nostres vots, però es burlen de nosaltres. No complixen el que prometen, ens estafen, ens mentixen, ens roben i queden impunes sempre.
         En un país “modern” com el nostre en què ja han mort persones per passar fam i haver de menjar aliments en mal estat, si als nostres governants els quedara un poc de dignitat, ja haurien dimitit tots per incompetents.
         No tenen vergonya, no ens respecten, no són dignes de cridar-se “els nostres representants”. No es pot tindre pitjor concepte dels nostres governants, però és el que ells es mereixen, per lladres i corruptes. Per tant:
TOTS AL CARRER!
         Encara que pareix difícil, la solució és molt fàcil i en les nostres mans està: Mai més tornar-los a votar. Perquè mai entendré com hi ha gent que es deixa manipular i una altra vegada els torna a votar. No podem perdre la nostra dignitat, allò que mai ens podran furtar.
         Però no hem de perdre l’esperança. Segur que queda algun periodista honrat, capaç de publicar estes lletres perquè tots puguen llegir-les.
         Perquè no tornem a votar a cap pocavergonya més. Perquè els polítics honrats, que segur que els hi ha, tinguen la seua oportunitat. Perquè tot governant que “no complix el que promet” sàpia per endavant que pagarà pel que fa i que mai més tornarà a governar.
         Perquè tinguen clar, d’una vegada i per sempre, que nosaltres els anomenem, que el seu treball és atendre’ns, que ningú els ho va demanar, que va ser la seua decisió ser els nostres representants, defendre els nostres drets, respectar els nostres criteris. Que governar no és “manar” és “treballar per als altres”, amb honradesa, amb justícia, amb equitat, sense faltar mai a la veritat. Per a:
VIURE EN DEMOCRÀCIA “DE VERITAT”

VIVIMOS UNA MENTIRA

¡Lo llaman democracia y no lo es!

 

– Nuestra “democracia” la han convertido en una “dictadura de la mayoría”.

– Nuestros representantes políticos “no nos representan”.

– No son “nuestros” representantes, no los elegimos, nos los imponen. Nuestro sistema electoral es un fraude.

– Deberían defender nuestros intereses pero no lo hacen. Defienden sus propios intereses siguiendo el dictamen de quienes, de verdad, gobiernan el planeta, los grandes capitales.

– Vivimos una dictadura, la del capital. El “dinero” mueve el mundo, lo maneja a su antojo para defender los intereses de unos pocos en contra de la gran mayoría y nos hacen creer que somos nosotros los que movemos los hilos “la gran mayoría”.

– Nos manipulan, utilizan el poder de nuestros votos para dar credibilidad a sus desmanes.

– No cumplen nada de lo que prometen. Nos engañan, nos roban, nos mienten.

-Cometen fechorías que siempre quedan impunes. Nunca admiten nada, no devuelven lo que roban, no pisan la cárcel y lo que es peor todavía: ¡NUNCA DIMITEN! Son una MAFIA.

– Ni siquiera se someten a una ley de TRANSPARENCIA. Actualmente preparan un “simulacro” de ley. Nos engañan otra vez.

– Atentan, descaradamente, contra la Educación Pública, la Sanidad Pública y los Servicios Sociales. Aunque repiten hasta la saciedad que ellos nunca lo harán. No tienen conciencia ni dignidad.

– Recortan sueldos, pensiones, derechos… Quieren salir de la “crisis”, como siempre, recortando derechos sociales. A costa del más débil: del pobre, del trabajador, del enfermo… Cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Se están cargando la Clase Media, cada vez hay más paro, peores condiciones y menos ayudas sociales.

– Los bancos son los “ladrones”, que se quedan con nuestro dinero y los gobernantes lo consienten y encima les premian. Además de no obligarles a devolverlo, aún les dan más dinero que entre todos pagaremos.

– En lugar de avanzar, retrocedemos. Nuestra situación empeora cada día, pero a ellos no les preocupa. Solo les interesa seguir gobernando para seguir manipulando, para conservar lo que a los dos partidos mayoritarios les interesa: LA ALTERNANCIA POLÍTICA, amparados por una Ley Electoral sectaria.

– Debemos acabar con el bipartidismo, porque no debemos permitir que ningún gobernante atente descaradamente contra el ESTADO DE BIENESTAR como lo han hecho hasta ahora, en mayor o menor medida, quienes han ostentado el poder de gobernar. Por lo tanto no merecen nuestra confianza nunca más, porque nos volverán a defraudar.

– Debemos instaurar “el que la hace la paga” para que no vuelvan a abusar de nuestra confianza.

– Debemos exigir una nueva Ley Electoral que nos permita elegir a nuestros representantes y resulte más equitativa. Una Ley de Transparencia, para que no nos sigan robando descaradamente sin pagar por ello ni devolvernos el dinero.

– Deberán dimitir cuando no cumplan el Programa Electoral. Si no defienden nuestros intereses no merecen seguir gobernando. Trabajan para nosotros y jamás deben olvidarlo.

– Si no recortan donde “deben” y siguen oprimiendo a los más débiles, quedan incapacitados para gobernar por volvernos a engañar.

– Nos siguen mintiendo, dicen que estamos saliendo de la crisis, que ellos han creado, pero cada día hay más paro, empleo más precario y peor pagado. No debemos caer en la trampa: NO ES UNA CRISIS ES UNA ESTAFA.

– Cuentan con la colaboración de muchos periodistas, que también nos mienten, aunque su misión es informar con total imparcialidad. En los debates televisivos no hay imparcialidad, cada grupo representa unos intereses concretos que no son los nuestros. La mayoría de los medios de comunicación, los periódicos, las emisoras de radio, los canales de televisión… no son imparciales. Todos conocemos sus claras tendencias políticas. ¿Cómo podemos creer lo que dicen?

         Deben informar con imparcialidad, aportando datos concretos, constatados y verificados. No nos interesa su opinión, no debemos creer lo que nos dicen porque sus opiniones obedecen a intereses creados y por ello no dudan en manipular la información que nos dan.

         Solo debemos confiar y apoyar a aquellos medios de comunicación “independientes” que se limitan a informar sin tergiversar. Si ahora son pocos, pronto habrá más, cuando demos la espalda a los demás.

¡NO HAY JUSTICIA!

         Tenemos leyes pero no son justas. Está demostrado y comprobado que, a pesar de lo que dice nuestra Constitución, las leyes no son iguales para todos. Por lo tanto, no hay justicia.

         Protegen a los ricos y poderosos y solo castigan, con menos motivos, a los más pobres e indefensos. Por lo tanto, no hay justicia.

         Terroristas asesinos, violadores, acosadores, maltratadores… quedan pronto en libertad. No respetan el dolor de los demás. Por lo tanto, no hay justicia.

         Los jueces del Tribunal Supremo y hasta los del Tribunal Constitucional los eligen los partidos políticos, por lo que carecen de independencia. Por lo tanto, no hay justicia.

         Nombran, presionan, amenazan y destituyen a nuestros jueces para tener razón siempre. Pero razón no hay más que una y ellos no tienen ninguna. Por lo tanto, no hay justicia.

         Las leyes se elaboran en el Parlamento por políticos corruptos que no nos representan. Por lo tanto, no hay justicia.

         Nombran y destituyen a los Inspectores de Hacienda para que velen por “sus” intereses y así poder defraudar, con el respaldo de la banca privada, desviando su dinero a un “Paraíso Fiscal”. Por lo tanto no hay justicia.

         Pero lo peor son los indultos, los cientos, los miles de indultos que acaban con cualquier indicio de justicia que a ellos les pueda perjudicar. Por lo tanto:

¡NO HAY JUSTICIA!

         ¿Qué debemos reclamar si queremos mejorar?:

– Nueva Ley Electoral.

– Adecuada Ley de Transparencia.

– Independencia total de jueces y magistrados.

– Medios de comunicación independientes.

– Las leyes que regulan la educación y la sanidad, elaboradas por expertos en la materia (docentes, médicos…).

– Políticos honrados.

– Pero sobre todo ciudadanos/as concienciados, que no se dejen manipular y que ejerzan su derecho al voto con responsabilidad.

¡EL QUE NO CUMPLE LO QUE PROMETE, A LA CALLE PARA SIEMPRE!     

Porque presumen de tener nuestros votos, pero se burlan de nosotros. No cumplen lo que prometen, nos estafan, nos mienten, nos roban y quedan impunes siempre.

         En un país “moderno” como el nuestro en el que ya han muerto personas por pasar hambre y tener que comer alimentos en mal estado, si a nuestros gobernantes les quedara un poco de dignidad, ya habrían dimitido todos por incompetentes.

         No tienen vergüenza, no nos respetan, no son dignos de llamarse “nuestros representantes”. No se puede tener peor concepto de nuestros gobernantes, pero es el que ellos se merecen, por corruptos y mangantes. Por lo tanto:

¡TODOS A LA CALLE!

         Aunque parece difícil, la solución es muy fácil y en nuestras manos está: Nunca más volverles a votar. Porque nunca entenderé como hay gente que se deja manipular y otra vez les vuelve a votar. No podemos perder nuestra dignidad, algo que nunca nos podrán arrebatar.

         Pero no debemos perder la esperanza. Seguro que queda algún periodista honrado, capaz de publicar estas letras para que todos puedan leerlas.

         Para que no volvamos a votar a ningún sinvergüenza más. Para que los políticos honrados, que seguro que los hay, tengan su oportunidad. Para que todo gobernante que “no cumple lo que promete” sepa de antemano que pagará por ello y que nunca más volverá a gobernar.

         Para que tengan claro, de una vez y para siempre, que nosotros les nombramos, que su trabajo es atendernos, que nadie se lo pidió, que fue su decisión ser nuestros representantes, defender nuestros derechos, respetar nuestros criterios. Que gobernar no es “mandar” es “trabajar para los demás”, con honradez, con justicia, con equidad, sin faltar nunca a la verdad. Para:

VIVIR EN DEMOCRACIA “DE VERDAD”

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *