Cessat l’Oficial en Cap de la policia d’Albalat dels Sorells

Amb data  7 de gener de 2015 l’Alcalde d’Albalat, José Rafael Tamarit Sotomayor, va signar la resolució d’Alcaldia numero 4/20015 per la que es revoca el nomenament en comissió de servei de D. Alfonso Prim Ortiz, agent de la Policia local d’Albalat i l’assignació de les funcions de Oficial en Cap.

Aquesta destitució no tindria major transcendència si hagués transcorregut dins del normal funcionament del nostre Ajuntament. Però no ha segut així, com sempre al nostre Ajuntament ha de passar coses peculiars i distintes. I ara vos contem com ha anat el tema.

El senyor D. Alfonso Prim, va entrar a treballar al nostre Ajuntament per Resolució d’Alcaldia, es a dir per que el Sr. Alcalde va voler que entrara ell concretament. Ho va fer en comissió de servei  (al final trobareu l’article que regula la comissió de servei). Esta comissió de servei ha segut renovada any rere any, però també ha segut denunciada any rere any pel representant dels treballadors de l’Ajuntament. Aquesta denuncia està als jutjats de València pendent de vista, que es celebrarà el proper 12 de gener de 2015 a les 10:45.

Be, després de la denuncia i ampliacions d’esta, i a només 5 dies de la celebració de la vista, l’Ajuntament dona la raó al representant dels treballadors i assumeix que no havia d’haver renovat la comissió de servei al Sr. D. Alfonso Prim i el cessa dels seus càrrecs.

Per tant, sembla que el Sr. Alcalde reconeix que ha vulnerat la legislació vigent renovant varies vegades a l’Oficial en Cap.

En l’últim Fanal vos informàvem en l’article – José Rafael “de Borbó”-  d’unes preguntes que li vam fer al Sr. Alcalde en referència al malestar i problemes existents en la Policia Local, el Sr. Alcalde va contestar que no sabia res. Doncs ací teniu la constatació del que dèiem en l’article. El Sr. Alcalde menteix.

Vorem en que queda tat açò, per que el dia 12 es la vista, però queda un altra denuncia per pagament d’hores extres també a D. Alfonso Prim.

Vos anirem contant.

Resolución de cese1Resolución de cese2

LEY 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana. [2010/8010]

(DOCV núm. 6310 de 14.07.2010) Ref. Base Datos 007974/2010

Artículo 104. Comisión de servicios
1. La comisión de servicios es una forma temporal de provisión de puestos de trabajo que procede en los siguientes casos:
a) Cuando éstos queden desiertos en las correspondientes convocatorias o se encuentren pendientes de su provisión definitiva.
b) Cuando estén sujetos a reserva por imperativo legal.
2. No se podrá permanecer más de dos años en comisión de servicios en los puestos de trabajo previstos en el apartado a, cuya forma de provisión sea la de concurso de méritos. Si la forma de provisión de los puestos es la de libre designación, no se podrá permanecer en comisión de servicios más de seis meses, salvo que exista un impedimento legal que impida su convocatoria pública, en cuyo caso se convocará el citado puesto, de forma inmediata, una vez desaparezca dicho impedimento.
3. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para su tramitación y resolución.
4. En todo caso, para el desempeño en comisión de servicios de un puesto de trabajo, el personal funcionario de carrera deberá pertenecer al mismo cuerpo, agrupación profesional funcionarial o escala y reunir los requisitos de aquél reflejados en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *